Lagar & Regler

De nya så kallade Attefallshusen beskrivs som ett komplementbostadshus. Lagen började gälla 2 Juli 2014 och innebär att det är tillåtet att utan bygglov uppföra ett upp till 25 kvadratmeter stort attefallshus som komplementhus i anslutning till ett befintligt bostadshus. Attefallshuset får användas som permanentbostad, garage, förråd eller gästhus.
Man måste dock anmäla bygget till kommunen. Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.
Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.

  • Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20 kvadratmeter.
  • Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
  • Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
  • Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.

Kommun kan kräva bygglov i vissa fall.

Även om Attefallshus-beslutet är bygglovsbefriat kan kommunen kräva bygglov:

  • Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
  • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
  • Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
  • För mer information läs mer på boverkets hemsida.